Міністерство економіки України

Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом»
05.02.2024 | 09:12 | Департамент політики власності

Відповідно до Закону України від 6 лютого 2023 р. № 2896-ІХ  «Про акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 р. № 1227-р «Про оголошення конкурсного відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» оголошується конкурсний відбір на три посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Найменування товариства: акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (АТ «НАЕК «Енергоатом»)

Місцезнаходження АТ «НАЕК «Енергоатом»: Україна, м. Київ.

Кількість незалежних членів наглядової ради, які будуть відбиратись за конкурсом – 3 (три) особи.

Акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» є найбільшим виробником електроенергії в Україні та відіграє стратегічно важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки держави.

Товариство є оператором чотирьох атомних електростанцій — Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, загальною потужністю 13, 8 ГВт, що забезпечують близько 55 % потреб України в електроенергії.

Акціонерне товариство «НАЕК «Енергоатом» перетворено в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Приведення корпоративного управління АТ «НАЕК «Енергоатом» у відповідність до міжнародних стандартів є ключовим кроком для підвищення ефективності процесів і прозорості прийнятих рішень, а також для посилення незалежності енергетичного сектору української економіки.

Метою діяльності товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в електричній енергії; забезпечення ефективної, безпечної експлуатації атомних електростанцій, безпеки під час будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.

Предметом діяльності товариства є:

1) виробництво, постачання, купівля та продаж в Україні та за її межами електричної енергії, енергії, що виробляється з метою електро- та теплопостачання, і похідних продуктів енергетичного походження та засобів, устаткування і приладів, що використовуються у відповідній галузі, постачання допоміжних послуг у сфері енергетики, зокрема, але не виключно:

виробництво електричної енергії, зокрема виробництво електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії та установок зберігання енергії в місці провадження діяльності з виробництва;

купівля-продаж електричної енергії на різних сегментах ринку електричної енергії;

надання допоміжних послуг із регулювання частоти та активної потужності в об’єднаній енергетичній системі України;

діяльність із зберігання енергії;

здійснення експорту та імпорту електричної енергії;

купівля-продаж пропускної спроможності міждержавних перетинів;

трейдерська діяльність на ринку електричної енергії;

забезпечення живлення електричною енергією власних об’єктів та інших споживачів по прямій лінії;

утворення балансуючої групи (груп) між учасниками ринку електричної енергії;

діяльність, пов’язана із купівлею/продажем гарантії походження електричної енергії;

2) виробництво теплової енергії;

3) транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами;

4) постачання теплової енергії;

5) провадження діяльності, пов’язаної із конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки, включаючи поводження із радіоактивними відходами, зокрема:

вибір майданчика для розміщення ядерної установки;

проектування ядерної установки;

будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки;

експлуатація ядерної установки;

зняття з експлуатації ядерної установки;

6) діяльність у сфері гідрографії та гідрометеорології, виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльніст»;

7) провадження будівельної діяльності відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зокрема вишукувальні роботи для будівництва, розроблення містобудівної документації, проектування об’єктів архітектури, будівельні та монтажні роботи, монтаж інженерних мереж, проведення пусконалагоджувальних робіт, авторський та інженерно-технічний нагляд за будівництвом, інжинірингова діяльність у сфері будівництва для об’єктів енергетики, видобувної та переробної промисловості, житлових і нежитлових будівель, транспортних споруд, окремих об’єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем;

тощо.

ПРОФІЛЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Передбачається, що наглядова рада буде сформована з 5 членів загалом, 3 з яких – незалежні члени та 2 – представники держави.

Член наглядової ради в межах компетенції, визначеної статутом акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом» і законодавством України, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Основним завданням формування наглядової ради є створення органу управління акціонерним товариством переважно з осіб, які мають маючих досвід роботи в суб’єктах господарювання державного та/або приватного сектора економіки у сфері атомної (ядерної) енергетики та досвід забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних електростанцій.

Кожен незалежний член наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом» повинен мати такий досвід, компетенції та професійні навички переважно у сфері атомної (ядерної) енергетики, які суттєво відрізняються від тих, що є у інших членів наглядової ради, створюючи таким чином різноманітну раду, яка узагальнено надає комплексні рекомендації для розвитку та зростання акціонерного товариства. Нижче наведений досвід є бажаним для окремих кандидатів, але обов'язковим для наглядової ради в цілому, і включає в себе:

 • Операційний та/або виконавчий досвід у компаніях, що діють у галузі ядерної (атомної) енергетики, енергетичному секторі, ядерної та радіаційної безпеки країн ОЕСР та/або України;
 • Продемонстрований досвід у розробці та впровадженні корпоративного управління в компаніях, що діють в галузі ядерної (атомної) енергетики. Практичне розуміння принципів та основ корпоративного управління, стійкого розвитку, екологічної, соціальної та управлінської сталості (ESG);
 • Досвід на керівних виконавчих посадах (С level) або у якості члена наглядової ради у міжнародних та/або українських компаніях, що діють у галузі ядерної (атомної) енергетики, з кількістю працівників понад 5000, зі сферою відповідальності за формування бізнес/фінансового плану компанії та бюджетування, а також залучення інвестицій до таких компаній та наглядом за інвестиційним аналізом;
 • Досвід на інших вищих управлінських посадах на розвинених ринках в країнах ОЕСР і/або Україні в компаніях з кількістю працівників понад 5000 з наглядом за технологічними функціями і підтвердженою здатністю сприяти найкращим практикам та сучасним інноваціям в галузі ядерної (атомної) енергетики;
 • Продемонстрований досвід управління трансформаційними процесами та комплексними організаційними проєктами у сферах виробництва електроенергії, ринку електричної енергії, безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів, а також транспортування та зберігання радіоактивних матеріалів і витратного ядерного палива в країнах ОЕСР і/або Україні (трансформація бізнес-моделі, організаційна адаптація, злиття/придбання, управління кризами);
 • Експертиза у в напрямку фінансів та аудиту: формування бізнес/фінансового плану та бюджету компанії, залучення інвестицій, проведення інвестиційного аналізу, проведення зовнішнього аудиту, а також розвиток системи внутрішнього аудиту в міжнародних компаніях, що діють  у сфері атомної (ядерної) енергетики  в країнах ОЕСР та/або України;
 • Підтверджена здатність наглядати за комплексними програмами страхування та управління ризиками організацій, оцінювати та визначати ризики, які можуть завдати шкоди репутації, безпеці, зокрема ядерній та радіаційній безпеці, надійності чи фінансовому успіху організацій;
 • Здатність проводити переговори з повним спектром учасників вітчизняної та міжнародної енергетичної галузі. Досвід у сфері закупівель ядерного палива буде перевагою.

Наглядова рада формується за принципами: незалежності, професіоналізму, компетентності, різноманітності, ефективності, прозорості.

1. Принцип незалежності передбачає обрання до складу наглядової ради незалежних членів, які не посідають виборні посади, не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з товариством з метою забезпечення прийняття об’єктивного рішення.

Членом наглядової ради товариства може бути особа, яка відповідає вимогам незалежності, встановленим законодавством, зокрема Законами України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», та вимогам до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686).

2. Принцип професіоналізму передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради у сферах, пов’язаних з атомною енергетикою.

Член наглядової ради повинен мати бездоганну ділову репутацію, мати досвід стратегічного і оперативного управління, бути неупередженим та добропорядним.

3. Принцип компетентності передбачає наявність у членів наглядової ради успішного досвіду роботи з урахуванням профілю діяльності товариства принаймні в одній з таких сфер:

 • забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних електростанцій та підвищення ефективності роботи атомних електростанцій в умовах діючого ринку електроенергії;
 • стратегічне управління та розвиток бізнесу у сферах експлуатації ядерних установок та поводження з радіоактивними матеріалами, виробництва електроенергії та/або ринку електричної енергії;
 • управління комерційною діяльністю на ринку електричної енергії;
 • управління консалтинговою або науково-дослідницькою діяльністю у сферах атомної енергетики або розвитку та трансформації енергетичних ринків.

4. Принцип різноманітності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях економіки.

5. Принцип ефективності передбачає виконання членами наглядової ради з найменшими втратами для досягнення необхідного результату таких функції, які пов’язані із здійсненням повноважень наглядової ради, визначених законодавством і Статутом акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

6. Принцип прозорості передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та призначення представників держави відповідно до вимог законодавства.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Мінімальні вимоги для кандидатів:

Кожен кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом» має відповідати щонайменше наступним вимогам:

 • Наявність повної цивільної дієздатності;
 • Наявність та бажання надати підтвердження вищої освіти в галузі управління та адміністрування, електричної інженерії, соціальних і поведінкових наук за спеціальністю «Економіка», професійних знань та навичок, зокрема у сфері атомної (ядерної) енергетики або ринку електричної енергії, або у сферах інших енергетичних галузей;
 • Знання тенденцій та перспектив розвитку у сфері атомної (ядерної) енергетики або ринку електричної енергії, або у сфері інших енергетичних галузей, найкращих міжнародних підходів до впровадження принципів корпоративного управління ОЕСР;
 • Наявність та бажання надати підтвердження досвіду роботи на керівних посадах у суб’єкта господарювання державного та/або приватного сектора економіки у сфері атомної (ядерної) енергетики та/або ринку електричної енергії, або державної служби чи прирівняної до неї служби не менше 5 років, досвід роботи у цей період у якості члена наглядової ради, не менше як 3 роки, буде перевагою;
 • Кожен член наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом» повинен бути готовим виділити достатньо часу для виконання своїх обов’язків, але не менше 50 робочих днів на рік, а також бути готовим приїжджати до України для участі в засіданнях наглядової ради;
 • Можливість бути присутнім особисто або віддалено за допомогою аудіо та відео зв’язку на засіданнях наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом», які будуть проводитися у формі спільної присутності у визначеному місці;
 • Володіння українською та англійською мовами – для громадян України, англійською мовою – для іноземців;
 • Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

Необхідні компетенції:

Кожен незалежний член наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом» повинен відповідати вимогам хоча б двом з нижчезазначених напрямків. Водночас, всі незалежні члени наглядової ради в сукупності повинні відповідати вимогам, переліченим нижче.

1.    Бізнес-стратегія, операційний менеджмент та управління змінами в енергетичному секторі:

 • Досвід на виконавчих посадах (рівень C) в міжнародних і/або українських компаніях, що діють в ядерній (атомній) галузі енергетики, енергетичному секторі, ядерної та радіаційної безпеки країн ОЕСР та/або України із кількістю працівників більше 5000 протягом принаймні 5 років;
 • Успішний досвід управління складними стратегічними процесами та розвитку бізнес-моделей у сфері виробництва електроенергії, ринку електричної енергії, безпечної та надійної експлуатації ядерних установок, перевезення радіоактивних матеріалів, переробки та зберігання радіоактивних відходів;
 • Експертиза в розробці та реалізації довгострокової стратегії компанії на довгострокову перспективу в секторі електроенергетики, включаючи ядерну галузь та управління зобов'язаннями в ядерній сфері;
 • Досвід у керуванні трансформаційними процесами та складними проектами, які передбачають організаційні зміни, та знання загальних викликів ядерної та енергетичної галузі, пов'язаних із діяльністю компаній на рівні вищого керівництва, а також специфічними викликами ядерної галузі, такі як довгострокове управління атомними електростанціями (такі як подовження строку служби атомних електростанцій, їх виведення з експлуатації в кінці строку служби та утилізація радіоактивних відходів і витраченого ядерного палива);
 • Продемонстроване розуміння політики щодо атомної/зеленої енергії та аспектів щодо таксономії ЄС на ринку Європейського Союзу;
 • Досвід управління консалтинговою або науково-дослідницькою діяльністю у сфері атомної енергетики, або розвитку енергетичних ринків в енергетичних дослідницьких центрах чи в академічних закладах з визнаною репутацією;
 • Компетентність в галузі нових технологій і технологічна експертиза в галузі генерації ядерної електроенергії і/або зобов'язань в галузі ядерної енергетики (таких як управління витраченим паливом та радіоактивними відходами або ліквідація ядерних об'єктів).

2.    Фінансове планування та інвестиції:

 • Глибокі знання у сфері фінансового обліку та фінансового аудиту;
 • Аналітичні навички та широкі знання в області  інвестицій і транзакцій у сфері атомної (ядерної) енергетики;
 • Фінансовий та аудиторський досвід в енергетичній галузі, у тому числі досвід в інвестиційних проектах та реструктуризації боргів на рівні вищого керівництва (C level) або у якості члена/голови комітету наглядової ради;
 • Успішний досвід у фінансовому плануванні в енергетичній галузі, у галузі ядерної (атомної) енергетики.

3.      Юридичне супроводження, ризики та комплаєнс:

 • Досвід у керуванні юридичними аспектами трансформаційних процесів та складними проектами організаційних і культурних змін; знання загальних викликів галузі, пов'язаних з діяльністю компаній, що діють у галузі ядерної (атомної) енергетики;
 • Досвід роботи з нормативно-правовою базою та контролюючими органами в енергетичній та/або ядерній сферах, зокрема і на міжнародному рівні;
 • Широкі знання у сфері управління ризиками та комплаєнсу і досвід на посаді вищого керівництва напрямків комплаєнсу/управління ризиками, включаючи ядерну безпеку, у визнаних компаніях сектору електроенергетики чи енергетики, або в академічній установі. Знання щодо правових рамок, що стосуються відповідальності в ядерній сфері, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, є важливим активом.

4.    Регуляція ЄС:

 • Досвід роботи в регульованих галузях, розуміння особливостей роботи європейських інституцій, зокрема в енергетичній або ядерній галузі. Додатково досвід у управлінні відносинами із зацікавленими сторонами, інвесторами та постачальниками енергетичного палива. Досвід у керівництві комерційною, юридичною чи регуляторною діяльністю на ринку електроенергії ЄС, включаючи ядерну (атомну) галузь енергетики.

5.    Корпоративне управління:

 • Досвід роботи у складі наглядової ради в галузі енергетики, ядерної (атомної) енергетики;
 • Практичне розуміння принципів і засад корпоративного управління, стійкого розвитку, екологічної, соціальної та управлінської сталості (ESG) у галузі енергетики, ядерної (атомної) енергетики; досвід у розробці та впровадженні систем корпоративного управління;
 • Нагляд у якості члена ради за розвитком / організацією / проведенням конкурсного відбору керівництва компанії, а також проведення оцінок діяльності керівництва компанії у галузі енергетики.

МІЖФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ: Мотивація та лідерство

Ці компетенції обов'язкові для усіх членів наглядової ради.

 • Проявлені лідерські навички та мотивація для сприяння стратегічному розвитку енергетичної сфери України, наполегливість і драйв;
 • Здатність діяти критично та самостійно;
 • Прагнення до постійного розвитку та вдосконалення персональних знань і навичок;
 • Дотримання високих ділових норм та принципів;
 • Орієнтація на результат;
 • Дипломатичність і відповідальність;
 • Відмінні міжособистісні та комунікаційні навички, вміння управляти конфліктами (особливо в міжнародному контексті), переговорами та сприяти фасилітації;
 • Демонстрація стійкості та здатності адаптуватися до постійних та численних зовнішніх тисків і змін, які є властивими для галузі енергетики

Не може бути номінована на посаду незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом» особа, яка:

 1. була або є засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, співробітником чи представником особи, до якої уряд України застосовував особисті, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції);
 2. має непогашену судимість;
 3. була визнана судовим рішенням винною в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».
 4. була визнана судовим рішенням винною в порушенні українського корпоративного законодавства.
 5. є громадянином (підданим) або резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або особа (та пов’язані з нею особи), стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, але не виключно, відповідно до Закону України «Про санкції».
 6. посідає виборні посади та/або є посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування;
 7. є державним службовцем чи представником держави;
 8. є або протягом останніх п’яти років була посадовою особою державного підприємства «НАЕК «Енергоатом», або господарського товариства, яке є його правонаступником, або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;
 9. є або протягом останніх трьох років була працівником державного підприємства «НАЕК «Енергоатом», або господарського товариства, яке є його правонаступником, або його дочірнього підприємства, філії, представництв та/або іншого відокремленого підрозділу;
 10. є афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України «Про акціонерні товариства») державного підприємства «НАЕК «Енергоатом», або господарського товариства, яке є його правонаступником, або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;
 11. отримує або отримувала від державного підприємства «НАЕК «Енергоатом», або господарського товариства, яке є його правонаступником, або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;
 12. є аудитором державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» або господарського товариства, яке є його правонаступником, або була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;
 13. бере участь в аудиті державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» або господарського товариства, яке є його правонаступником, або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;
 14. має або мала протягом трьох останніх років господарські або цивільно-правові відносини з державним підприємством «НАЕК «Енергоатом» або господарським товариством, яке є його правонаступником, або його дочірнім підприємством, філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник, працівник або член виконавчого органу суб’єкта господарювання, яке має або мало такі зв’язки;
 15. є близькою особою з особами, зазначеними у пунктах 6-14, які зазначені вище (термін «близька особа» вживається у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції»).
 16. є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з державним підприємством «НАЕК «Енергоатом», або господарського товариства, яке є його правонаступником, та/або афілійованими з ним юридичними особами.

ПРОЦЕС КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

 1. Оголошення конкурсного відбору
 2. Отримання та оцінка поданих документів від кандидатів
 3. Співбесіди з потенційними кандидатами, що проводяться кадровим агентством
 4. Визначення та формування короткого списку кандидатів та подання короткого списку до Номінаційного комітету кадровим агентством
 5. Співбесіди з відібраними кандидатами, проведені Номінаційним комітетом
 6. Визначення переможців, що проводиться Номінаційним комітетом

КОМПЕНСАЦІЯ

Незалежні члени наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом» будуть отримувати грошову компенсацію, яка відповідає міжнародним стандартам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». Крім того, буде надано страхування D&O, і понесені від імені товариства витрати будуть відшкодовані відповідно до зазначеної постанови.

Для участі у відборі претендент особисто надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами).

Заява має містити відомості про претендента (повне ім’я, прізвище та по батькові (за наявності), адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти).

Разом із заявою:

 • анкету претендента  за формою згідно з додатком (лише українською мовою);
 • довідку компетентного органу країни постійного місця проживання претендента про наявність або відсутність у нього судимості;
 • копію документа, що посвідчує особу, відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування або копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*, копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами) з фотокарткою 3×4;
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства (українською та англійською мовами);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Документи подаються з 2 лютого 2024 року до 18:00 (за київським часом) 4 березня 2024 року українською та англійською мовами на електронну адресу: [email protected].

Номер телефону для довідок: +38 (044) 200 44 84  або +38 (044) 200 47 73*3241 (контактні особи секретаріату комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств: Довгаленко Наталія, Свередюк Тетяна).

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

Інформація про фінансово-економічний стан додається (2022, 2023).

* Таким документом можуть бути:

 • довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;
 • податкова декларація (від державної влади);
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.