Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Про Міністерство
Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності

Загальна частина

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про туризм”, “Про захист прав споживачів”.

2. Ці Ліцензійні умови визначають вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатами, які провадять туроператорську діяльність, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

туроператорська діяльність - діяльність туристичних операторів з організації та забезпечення створення туристичного продукту, реалізації та надання туристичних послуг щодо виїзного, в’їзного та внутрішнього туризму.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі - Закон), “Про туризм”.

4. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять та які мають намір провадити туроператорську діяльність.

5. Здобувач ліцензії, який має намір провадити туроператорську діяльність, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії (додаток 1).

6. До заяви про отримання ліцензії додаються такі підтвердні документи:

засвідчена керівником здобувача ліцензії (уповноваженою або довіреною особою) копія документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи) у розмірі, визначеному статтею 15 Закону України “Про туризм”;

відомості щодо місць провадження туроператорської діяльності (додаток 2);

засвідчені керівником здобувача ліцензії (уповноваженою або довіреною особою) копії документів (їх витягів), що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи керівника здобувача ліцензії, необхідний для провадження туроператорської діяльності, визначений пунктом 10 цих Ліцензійних умов;

засвідчена керівником здобувача ліцензії (уповноваженою або довіреною особою) копія договору, укладеного із страховою компанією, про обов’язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування туристів, що здійснюють туристичні подорожі;

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках.

7. Заява про отримання ліцензії на провадження туроператорської діяльності та підтвердні документи подаються до органу ліцензування та приймаються ним відповідно до вимог статті 10 Закону за описом згідно з додатком 3.

8. Туроператор не має права провадити інші види господарської діяльності, крім тих, що визначені абзацом другим частини другої статті 5 Закону України “Про туризм”.

9. Туроператор може провадити також і турагентську діяльність.

Кадрові вимоги до провадження туроператорської діяльності

10. Керівник туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен мати вищу освіту, що підтверджується документом про вищу освіту, стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років або вищу освіту у сфері туризму за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) або науковим рівнями вищої освіти, що підтверджується документом про вищу освіту. Документи про вищу освіту, видані іноземними закладами вищої освіти, повинні бути визнаними в Україні в установленому порядку.

11. У штаті туроператора повинно налічуватися не менш як 30 відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років або вищу освіту у сфері туризму за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) або науковим рівнями вищої освіти, що підтверджується документом про вищу освіту. Документи про вищу освіту, видані іноземними закладами вищої освіти, повинні бути визнаними в Україні в установленому порядку.

12. Туроператор повинен оформляти трудові договори з усіма найманими працівниками.

Організаційні вимоги до провадження туроператорської діяльності

13. Ліцензіат зобов’язаний зберігати протягом дії ліцензії оригінали документів, копії яких подаються органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов, та документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, відповідно до частини третьої статті 14 Закону.

14. Ліцензіат зобов’язаний зберігати протягом дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.

Ліцензіат зобов’язаний зберігати договори на туристичне обслуговування з туристами (або з туристичними агентами, якщо договори укладаються через туристичних агентів).

15. Ліцензіат зобов’язаний у письмовій формі повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені у його підтвердних документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дати набуття таких змін.

16. Ліцензіат зобов’язаний провадити туроператорську діяльність виключно в межах місць провадження такої діяльності, зазначених у відомостях згідно з додатком 2.

17. Ліцензіат зобов’язаний мати власний веб-сайт.

18. Туроператор укладає з туристом договір на туристичне обслуговування в письмовій формі відповідно до вимог статті 20 Закону України “Про туризм”, а у разі укладення його в електронній формі також відповідно до вимог статей 5 та 6 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

19. У випадку укладення договору на туристичне обслуговування туроператором оформляється та видається туристу платіжний документ (корінець прибуткового ордера, квитанція, касовий чек тощо), що підтверджує внесення туристом до каси туроператора вартості туристичних послуг, обумовлених договором з туристом. Якщо турист сплачує вартість туристичних послуг за договором на туристичне обслуговування через банківську установу або з використанням електронних платіжних засобів, оформлення платіжного документа туроператором не здійснюється.

20. Туроператор під час організації туризму оформляє та видає туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

договір на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера;

договір на обов’язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом);

проїзні документи (квитки, в тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування.

21. Під час укладання ліцензіатом агентського договору з туристичним агентом на посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, сформованих туроператором, ліцензіат отримує від туристичного агента копію документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності турагента перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи) щодо зазначеної посередницької діяльності.

211. Туроператор зобов'язаний забезпечити дотримання мінімального розміру фінансового забезпечення своєї цивільної відповідальності (гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами, встановленого статтею 15 Закону України "Про туризм", протягом строку дії ліцензії. У разі проведення виплат за гарантією банку або іншої кредитної установи туроператор зобов'язаний привести розмір такої гарантії до встановленого законом мінімального розміру фінансового забезпечення його цивільної відповідальності протягом робочого дня, що настає за днем проведення виплати.

22. Туроператор веде облік виданих туристам договорів обов’язкового (медичного та від нещасного випадку) страхування (додаток 4).

23. Ліцензіат зобов’язаний щороку до 30 березня подавати статистичний звіт органу ліцензування (додаток 5).

24. У разі планового припинення ліцензіатом туроператорської діяльності (ремонт, санітарна обробка місця провадження діяльності тощо) ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування у строк, який не може бути меншим, ніж один місяць до дня такого припинення, про дату та строк припинення такої діяльності, розміщувати цю інформацію на власному веб-сайті та при вході до місця провадження туроператорської діяльності.

25. У разі позапланового припинення ліцензіатом туроператорської діяльності у зв’язку із виникненням форс-мажорних обставин ліцензіат повинен повідомити про це органу ліцензування у місячний строк з дня настання таких обставин.

251. Туроператор, який надає послугу, пов'язану з виїзним туризмом та перевезенням, зобов'язаний двічі (за вісім годин та дві години) до запланованого часу відправлення рейсу перевірити інформацію про час його відправлення та у разі затримки рейсу на чотири або більше години від запланованого часу відправлення розмістити інформацію про зазначену затримку на своєму веб-сайті та надіслати на електронну адресу органу ліцензування.

26. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність свого керівника, його заступника або іншої уповноваженої чи довіреної особи під час проведення органом ліцензування в установленому Законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Технологічні вимоги

27. Місце провадження туроператорської діяльності повинно відповідати таким вимогам:

мати інформаційну вивіску або інформаційну табличку із зазначенням повного найменування ліцензіата;

бути забезпеченим оргтехнікою та програмним забезпеченням, засобами телефонного зв’язку, доступом до Інтернету;

при вході до місця провадження туроператорської діяльності має бути розміщено інформацію про режим роботи ліцензіата.

28. Туроператор на видному та доступному для туриста місці в тій частині місця провадження туроператорської діяльності, де здійснюється укладання договорів на туристичне обслуговування, повинен розмістити таку інформацію та документи:

копію документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата перед туристами;

відомості про керівника, заступників керівника (за наявності) та головного бухгалтера ліцензіата та номери їх телефонів (мобільних телефонів у разі наявності), адреси електронної пошти (у разі наявності);

книгу відгуків та пропозицій громадян;

Закон України “Про туризм”;

Закон України “Про захист прав споживачів”;

ці Ліцензійні умови;

місцезнаходження та номери телефонів Мінекономрозвитку, відповідного територіального органу Держпродспоживслужби.

 29. Туроператор на своєму веб-сайті зобов'язаний розмістити у довільній формі інформацію про:

туристичних агентів, які провадять посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, розробленого туроператором (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я (за наявності), по батькові фізичної особи - підприємця, строк дії агентського договору, реквізити установи, що надала гарантію банку, або іншої кредитної установи);

діючі договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором та/або через туристичних агентів, із зазначенням країни тимчасового перебування.

Туроператор повинен забезпечити оновлення зазначеної інформації не пізніше робочого дня, що настає за днем укладення агентського договору або договору на туристичне обслуговування, та її розміщення на своєму веб-сайті протягом року.

30. Туроператор під час провадження своєї діяльності забезпечує створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць її провадження.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2