Меню

Інформаційний лист щодо подання фінансових планів, звітів про їх виконання та інформації щодо стану затвердження фінансових планів підприємств державного сектору економіки

Вимоги щодо формування та оформлення звіту про виконання фінансових планів встановлені Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, зареєстрованим в Мін’юсті 19.03.2015 за № 300/26745 (у редакції наказу Мінекономіки від 13.07.2022 № 2076, зареєстрованого в Мін’юсті 28.07.2022 за № 847/38183) (далі – Порядок).

Зведений звіт про виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки (щоквартально та за результатами року) формується та подається до Мінекономіки суб’єктом управління об’єктами державної власності (далі – суб’єкт управління).

До підприємств державного сектору економіки належать державні комерційні, некомерційні та казенні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі.

Звіт про виконання фінансового плану формується на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідною обліковою політикою, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність, з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73, зареєстрованого в Мін’юсті 28.02.2013 за № 336/22868, та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності (наказ Мінфіну від 28.03.2013 № 433). Фінансова інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та статистичної звітності.

З метою уніфікації процесу обробки при поданні інформації необхідно неухильно дотримуватись наступних вимог.

Інформація повинна містити:

1. Зведений Звіт про виконання фінансових планів (додаток 3 до Порядку) за звітний період підприємств державного сектору економіки, включаючи підприємства, що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, та підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень.

Показники зведеного Звіту про виконання фінансових планів обов’язково повинні співпадати з показниками Моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності, який здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832.

2. Звіти про виконання фінансових планів підприємств, що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України, в повному обсязі (відповідно до додатку 3 до Порядку) окремо щодо кожного підприємства.

До звітів обов’язково додаються:

форма № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” на кінець звітного періоду з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)” за звітний період.

3. Пояснювальну записку щодо виконання показників фінансових планів за звітний період, підготовлену з урахуванням вимог, викладених у Рекомендаціях щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них (додаток 2 до Порядку).

У пояснювальній записці до Звіту про виконання фінансового плану підприємства, що є суб’єктом природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України, окремим розділом зазначається виконання плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства строком на три роки, який включає заходи щодо оптимізації витрат на виробництво, адміністративно-управлінський персонал, підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і трудових ресурсів, збільшення прибутку та бюджетний ефект для держави від впровадження цих заходів, зокрема: суми збільшення надходжень до державного бюджету, скорочення бюджетного субсидіювання тощо. У разі, якщо фінансові плани таких підприємств передбачали отримання від’ємного значення чистого фінансового результату, у пояснювальній записці окремим розділом зазначається інформація щодо ходу виконання плану заходів з виходу на беззбиткову діяльність.

4. Інформацію щодо кількості підприємств, що знаходяться у сфері управління, яка містить загальну кількість підприємств, кількість підприємств, які працювали за затвердженими фінансовими планами на відповідний рік, кількість прибуткових/збиткових підприємств та кількість розірваних контрактів з керівниками підприємств за звітний період (згідно з додатком 1).

Кількість суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що знаходяться у підпорядкуванні суб’єктів управління об’єктами державної власності, обов’язково повинна відповідати кількості, яка обліковується у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності та Реєстрі корпоративних прав держави (тобто відповідати інформації, що надається Фонду державного майна України), а також співпадати з кількістю підприємств, щодо яких проводиться єдиний моніторинг ефективності управління об’єктами державної власності на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832.

5. Інформацію стосовно вжитих заходів щодо скорочення кількості планово-збиткових підприємств та підприємств, що працювали збитково у звітному періоді (згідно з додатком 2).

Звертаємо увагу, що загальна сума збитків у додатку повинна співпадати зі збитком, зазначеному у рядку 1202 Звіту про виконання фінансового плану.

6. Інформацію щодо стану затвердження фінансових планів на звітний рік підприємств державного сектору економіки, що належать до сфери управління, з обов’язковим зазначенням причин їх не затвердження (згідно з додатком 3).

7. Перелік підприємств, що належать до сфери управління (згідно з додатком 4).

Загальна кількість підприємств, що знаходиться у сфері управління у додатку 4 повинна відповідати загальній кількості підприємств, зазначеній у додатках 1 та 3.

Інформація щодо виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки подається в автоматизованій системі подання, накопичення та оброблення електронних звітів (далі – система електронної звітності) і за допомогою системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ) із використанням електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, у строки:

за І, ІІ та ІІІ квартали – щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу,

за IV квартал та рік – до 01 квітня року, що настає за звітним.

Щодо забезпечення наповнення системи електронної звітності фінансовими планами, затвердженими за скороченою формою, відповідно до наказу Мінекономіки від 21.04.2022 № 938 “Про деякі питання фінансового планування в умовах воєнного стану”, зареєстрованого в Мін’юсті 29.04.2022 за № 469/37805, та звітами про їх виконання

Згідно з пунктами 4 та 11 Порядку проєкт фінансового плану підприємства (додаток 1 до Порядку) та звіт про виконання фінансового плану підприємства (додаток 3 до Порядку) подається підприємством суб’єкту управління в системі електронної звітності і за допомогою СЕВ ОВВ із використанням електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Відповідно до пункту 3 розділу І Рекомендацій щодо складання фінансового плану та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них (додаток 2 до Порядку) значення рядків у розділах I “Формування фінансових результатів”, II “Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів”, III “Капітальні інвестиції”, IV “Коефіцієнтний аналіз”, VI “Кредитна політика” (заплановані показники) та VII “Дані про персонал та витрати на оплату праці” (витрати на оплату праці) таблиці “Основні фінансові показники” фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства заповнюються автоматично, оскільки містять посилання на відповідні рядки розділів таблиць “Основні фінансові показники”, І “Інформація до фінансового плану”, II “Розрахунки з бюджетом”, IV “Капітальні інвестиції” та V “Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів”, які змінювати самостійно забороняється.

Отже, програмне забезпечення для наповнення системи електронної звітності (КП “Автоматизована система електронного документообігу “Бест Звіт Oracle”) технічно унеможливлює формування таблиці “Основні фінансові показники” плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства без попереднього заповнення таблиць І “Інформація до фінансового плану”, II “Розрахунки з бюджетом”, IV “Капітальні інвестиції” та V “Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів” форми фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану.

Таким чином, з урахуванням наявного програмного забезпечення, проект фінансового плану за скороченою формою, визначеною пунктом 1 наказу Мінекономіки від 21.04.2022 № 938 “Про деякі питання фінансового планування в умовах воєнного стану”, зареєстрованого в Мін’юсті 29.04.2022 за № 469/37805, подається підприємством суб’єкту управління за допомогою СЕВ ОВВ із використанням електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або у паперовому вигляді, попередньо сформований у системі електронної звітності за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

Звіти про виконання фінансових планів, затверджених за скороченою формою, подаються відповідно до вимог Порядку та за формою згідно з додатком 3 до Порядку у системі електронної звітності і за допомогою СЕВ ОВВ із використанням електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

У разі виникнення додаткових питань, електронна пошта для зв’язку: [email protected].

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json