Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Меню

Інформація щодо здійснення Мінекономіки державної регуляторної політики у 2021 році

Протягом 2021 року підготовка проектів регуляторних актів Мінекономіки здійснювалася відповідно до вимог, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

За результатами аналізу здійснення Мінекономіки державної регуляторної політики інформуємо про наступне.

Щодо планування діяльності з розроблення проектів регуляторних актів протягом 2021 року (дотримання принципу передбачуваності та послідовності)

Розроблення проектів регуляторних актів здійснювалося відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2021 рік (далі – План), затвердженого наказом Мінекономіки від 19.11.2020 № 2392, який розміщено на офіційному веб – сайті Міністерства.

Так, на 2021 рік було заплановано розробку 6 законопроектів, 5 проектів постанов Кабінету Міністрів України, 8 проектів наказів Мінекономіки.

За результатами виконання Плану у 2021 році Урядом до Верховної Ради України подано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності», реєстр. № 6464 від 24.12.2021, з прийняттям якого очікується забезпечення адаптації національних актів до законодавства ЄС, досягнення європейського рівня захисту прав інтелектуальної власності, у тому числі в судовому порядку.

Також прийнято постанови Кабінету Міністрів України:

від 22.09.2021 № 1006 «Про внесення змін до Технічного регламенту простих посудин високого тиску», дія якої забезпечить належні умови використання простих посудин високого тиску, що повинні відповідати суттєвим вимогам щодо безпечності;

від 29.12.2021 № 1424 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік», що має забезпечити виконання Україною міжнародних договорів та дотримання захисту національних інтересів, зокрема, упередження масовому вивезенню золота, срібла, брухту дорогоцінних металів, нейтралізація загроз енергетичній безпеці України, захист вітчизняного виробника окремих галузей економіки;

та видано накази Мінекономіки:

від 19.02.2021 № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», зареєстрований у Мін’юсті 04.03.2021 за № 280/35902, яким затверджено план породного районування бджіл, порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки, порядок реєстрації пасіки, інструкцію з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин;

від 02.03.2021 № 433 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності», зареєстрований в Мін’юсті 07.05.2021 за № 610/36232, що удосконалить систему правової охорони інтелектуальної власності в частині набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності та діяльності Апеляційної палати з розгляду заперечень проти рішень Національного органу інтелектуальної власності щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності.

У той же час, на виконання низки доручень Кабінету Міністрів України та з метою реалізації окремих положень прийнятих законів України Міністерство здійснювало розроблення проектів регуляторних актів, які були включені до зазначеного Плану додатково.

У зв’язку з чим, протягом 2021 року до Плану було внесено 101 проект регуляторних актів, а саме:

15 проектів законів України,

32 проекти постанов Кабінету Міністрів України,

54 проектів наказів Міністерства.

Сумарно протягом 2021 року Мінекономіки розпочало розробку 120 нових проектів регуляторних актів, які були визначені Планом та доповненнями до нього відповідно до вимог Закону.

За результатами опрацювання, у звітному періоді видано 30 наказів Мінекономіки, прийнято 16 постанов Кабінету Міністрів України, зареєстровано у Верховній Раді України 7 проектів законів України, всього 53 регуляторних акта (додається).

Положення проектів регуляторних актів, над якими працювало Мінекономіки протягом 2021 року, були спрямовані на вирішення наступних питань:

раціональне та ефективне використання земель шляхом покращення технологічних умов сільськогосподарських земель, створення інвестиційної привабливості земельних ділянок;

забезпечення захисту прав фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, яким належить право постійного користування земельними ділянками;

збільшення доходів місцевих бюджетів з орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

надання державним та комунальним підприємствам додаткових інструментів із залучення інвестицій;

зменшення корупції у сфері управління земельними ділянками державних та комунальних підприємств, установ, організацій;

забезпечення формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів;

впорядкування ринку брухту дорогоцінних металів в Україні та створення можливостей здійснювати експорт відходів або брухту дорогоцінних металів в межах квоти для суб’єктів господарювання;

забезпечення адаптації законодавства сфери публічних закупівель до правил Європейського Союзу, створення правових умов для ефективного проведення публічних закупівель в електронній системі закупівель;

забезпечення оперативного здійснення закупівель товарів і послуг, необхідних для реалізації молодіжних проектів (заходів) державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання всеукраїнського та міжнародного рівня;

приведення національного законодавства у відповідність із законодавством Європейського Союзу, усунення технічних бар’єрів у торгівлі, забезпечення наявності на вітчизняному ринку електричного та електронного обладнання та запасних частин для нього;

створення умов для функціонування єдиної державної інформаційної системи (Державного аграрного реєстру), що міститиме відомості про виробників сільськогосподарської продукції та сільськогосподарську діяльність, яку вони здійснюють;

врегулювання нормативно-правового вакууму в частині кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки, встановлення єдиних правил оформлення операцій із зерном на зернових складах та зернопереробних підприємствах усіх форм власності;

забезпечення обігу та використання готових кормів, преміксів та кормових добавок, зареєстрованих відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину»;

встановлення порядку використання протимікробних ветеринарних лікарських засобів у ветеринарній медицині та звітування про обсяги їх застосування, спрямовані на запобігання виникненню стійкості до протимікробних ветеринарних лікарських засобів;

створення уніфікованих вимог для дрібнотоварних господарств щодо виробництва та обігу сирого молока та пунктів приймання такого молока, які були б гармонізовані з відповідними актами права Європейського Союзу та міжнародними стандартами, удосконалення норм щодо контролю стану здоров’я тварин;

визначення процедури затвердження тваринницьких потужностей для цілей експорту, імпорту та здійснення діяльності, що становить високий ризик, імплементація вимог законодавства Європейського Союзу до законодавства України;

нормативно-правове врегулювання питань реєстрації сортів рослин;

затвердження чітких і прозорих правил здійснення огляду, у тому числі відбору зразків від рослин та рослинних продуктів;

запровадження уніфікованого підходу, осучаснення і систематизація методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

запобігання проникненню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів з метою мінімізації їх негативного впливу на продовольчу безпеку держави;

забезпечення безпечності та конкурентоспроможності простих посудин високого тиску вітчизняного виробництва;

спрощення ведення підприємництва та дерегуляції у виноградно-виноробній галузі;

нормативно-правове врегулювання питань виробництва вин, розвиток виноградарства і виноробства України;

забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання у сфері виробництва спиртових дистилятів, розвиток малого підприємства у сфері виробництва дистилятів та спиртних напоїв, створення робочих місць та стимулювання переробки сільськогосподарської продукції;

забезпечення процедури реєстрації пасіки фізичними особами та суб’єктами господарювання протягом одного робочого дня, спрощення механізму отримання ветеринарно-санітарного паспорту пасіки;

створення сприятливих умов щодо розвитку суб’єктів господарювання всіх форм власності та виробництва високоякісної продукції з особливими властивостями, що обумовлені екологічними умовами території походження;

удосконалення механізму застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів (санкцій), передбачених Законом України «Про санкції»;

затвердження мінімальних вимог щодо безпеки під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів);

затвердження мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі у доменному виробництві, в металургійній промисловості, працівників лісового господарства та лісової промисловості, під час виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах, під час зберігання, пакування нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних добрив;

приведення національного законодавства у відповідність із законодавством Європейського Союзу та забезпечення наявності на ринку України безпечного обладнання, що працює під тиском;

затвердження правил виконання маркшейдерських робіт при розробці родовищ рудних та нерудних корисних копалин;

затвердження вимог щодо системи ідентифікації та відстеження вибухових матеріалів промислового призначення;

затвердження правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

створення регламентованої процедури запровадження державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання, які вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що сприятиме удосконаленню державного захисту конкуренції;

визначення процедури ведення реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями та переліку відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями;

визначення порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями, надання можливості заінтересованим органам виконавчої влади відслідковувати частку вкладених коштів в об’єкти інвестування у процесі реалізації інвестиційного проекту;

удосконалення правового регулювання інвестиційних проектів із значними інвестиціями, а також усунення бар'єрів, що стоять на шляху у суб'єктів господарювання, які мають намір реалізувати інвестиційні проекти із значними інвестиціями та отримати державну підтримку, передбачену законодавством;

створення нормативно-правових умов для визначення процедури розгляду документів про включення індустріального (промислового) парку до реєстру індустріальних (промислових) парків;

збільшення кількості зареєстрованих індустріальних парків в Україні;

створення передумов для отримання державного стимулювання, передбаченого Законом України «Про індустріальні парки» для керуючих компаній, ініціаторів створення та учасників індустріальних парків, покращення інвестиційного клімату в Україні;

визначення процедури ведення реєстру індустріальних (промислових) парків та переліку відомостей, що вносяться до реєстру індустріальних (промислових) парків;

вдосконалення механізму державного регулювання у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою підвищення рівня захисту соціально-трудових прав і законних інтересів громадян України при легальному працевлаштуванні за кордоном;

забезпечення ефективного механізму виявлення фактів порушення законодавства про працю, у тому числі застосування незадекларованої праці, порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат;

удосконалення механізму професійного навчання зареєстрованих безробітних; запровадження нових підходів до організації центрами зайнятості професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання;

актуалізація положень порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;

зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій;

стабілізація ситуації із забезпеченням потреби металобрухту на внутрішньому ринку України тощо.

Щодо дотримання принципу прозорості та врахування громадської думки

З метою забезпечення прав суб’єктів господарювання та громадськості на участь у здійсненні регуляторної діяльності, всі проекти регуляторних актів разом із супроводжуючими документами оприлюднювалися для обговорення та одержання пропозицій і зауважень на офіційному веб – сайті Мінекономіки.

Також на офіційному веб – сайті Міністерства було розміщено інформацію про стислий виклад змісту проекту, поштову та електронну адресу Мінекономіки, інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій. Було передбачено можливість надання громадськістю коментарів, зауважень та пропозицій до проектів регуляторних актів, які опрацьовувались та, в разі доцільності, враховувались структурними підрозділами Мінекономіки.

Пропозиції та зауваження, що надходили в електронному вигляді, централізовано приймалися відповідним структурним підрозділом Міністерства та направлялися для опрацювання до профільних департаментів. Строк обговорення проектів регуляторних актів, відповідно до вимог статті 9 Закону, становив не менше одного місяця.

Щодо якості підготовки аналізу регуляторного впливу (АРВ)

АРВ – це один з головних інструментів державної регуляторної політики, за допомогою якого розробник повинен довести відповідність форм та рівня державного регулювання потребі у розв’язанні існуючої проблеми, оцінити наслідки дії регуляторного акта, забезпечити у регуляторній діяльності баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Якість підготовки АРВ регуляторного акта забезпечується завдяки застосуванню адекватних вимірювань та числових показників згідно із методикою здійснення АРВ, також обов’язковим є дотримання чіткого алгоритму обрахунку фактичних витрат суб’єктів малого підприємництва
(М-Тест).

Безумовно всі проекти регуляторних актів Мінекономіки супроводжуються АРВ відповідно до вимог законодавства та методики, Міністерство неухильно дотримується вимог Закону, залучає заінтересованих стейкхолдерів до розробки регуляторних актів, проводить обговорення проблемних питань з асоціаціями підприємців, використовує статистичні дані для обрахунку прогнозованих витрат та вигод дії проекту акта тощо.

На виконання вимог Закону для погодження до уповноваженого органу разом з проектом регуляторного акта подаються АРВ та копія оприлюднення проекту на веб-сайті Мінекономіки, що свідчить про узгодженість та прозорість діяльності розробника, уповноваженого органу, які здійснюють регуляторні функції та є належною регуляторною практикою Міністерства.

Щодо забезпечення відкритості та систематизації регуляторних актів

На виконання вимог статей 12, 13 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» спільно з Офісом ефективного регулювання створено та супроводжується Перелік регуляторних актів Мінекономіки (далі – Перелік), який розміщено на офіційному веб – сайті Міністерства в рубриці «Діяльність», розділі «Регуляторна діяльність», підрозділі «Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Оновлення і наповнення Переліку регуляторними актами разом із АРВ та звітами про відстеження забезпечує наступність у регуляторній діяльності розробника, надає можливість вчасно переглядати діючі акти та вносити до них зміни у разі необхідності тощо. Водночас Перелік є однією із форм відкритих даних, оскільки забезпечує ефективний обмін інформацією про регуляторну діяльність між розпорядниками та користувачами даних, громадськістю, яка маючи доступ до Переліку, може впливати на регуляторну діяльність Мінекономіки, надаючи коментарі, пропозиції та зауваження.

Також з метою належної реалізації державної регуляторної політики та забезпечення принципу прозорості, залучення громадськості до регуляторної діяльності на офіційному веб-сайті Мінекономіки функціонують інформаційні підрозділи, зокрема:

нормативно-правове поле,

розгляд скарг на рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики,

реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності,

повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів,

звіти про відстеження результативності регуляторних актів,

проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу до них та інші супровідні документи,

дозвільна система та ліцензування у сфері господарської діяльності,

які постійно наповнюються та актуалізуються.

Щодо відстеження результативності дії регуляторних актів

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності, порядок проведення яких регламентується статтями 10, 13 і 26 цього Закону та постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

План-графік та доповнення до Плану-графіку здійснення у 2021 році заходів відстеження результативності власних регуляторних актів та актів Кабінету Міністрів України (далі – План-графік), розробником яких було Міністерство, розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

Відповідно до Плану-графіку протягом 2021 року Мінекономіки здійснено всього 52 відстеження результативності регуляторних актів, з них:

36 базових, 11 повторних та 5 періодичних відстежень наказів Мінекономіки і постанов Кабінету Міністрів України.

Відстеження результативності регуляторного акта включає виконання заходів з відстеження результативності, підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності. Для процедури відстеження можуть використовуватись статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань. У звіті про відстеження зазначаються такі відомості, як кількісні та якісні значення показників результативності, що є результатами відстеження результативності; дані та припущення, на основі яких здійснено відстеження результативності, а також способи їх одержання; використані методи одержання результатів відстеження.

Відстеження результативності є невід’ємною складовою якості регуляторної діяльності, аналіз результатів відстеження дозволяє розробнику робити висновки щодо дієвості відповідних регуляторних актів або щодо необхідності перегляду та внесення до них змін, відтак, оперативно та своєчасно корегувати державні рішення.

Підсумовуючи викладене, протягом 2021 року активність реалізації державної регуляторної політики Мінекономіки мала високий рівень та була спрямована на вдосконалення та спрощення правового регулювання господарських відносин, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Особлива увага приділялась забезпеченню відповідності державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, прозорості процесу та спрощенню регуляторної діяльності, зменшенню втручання державних органів у діяльність суб’єктів господарювання, зокрема, в особливий період під час карантинних заходів, усунення бар’єрів, у тому числі адміністративних для ведення бізнесу.

Видано 30 наказів Мінекономіки:

від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції», зареєстрований Мін’юсті 03.03.2021 за № 275/35897;

від 31.12.2020 № 2833 «Про затвердження Вимог до матеріально-технічної бази та інших об’єктів інфраструктури, необхідних для виконання функцій із сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції», зареєстрований в Мін’юсті 20.01.2021 за № 81/35703;

від 31.12.2020 № 2834 «Деякі питання звітності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», зареєстрований в Мін’юсті 17.02.2021 за № 200/35822;

від 22.01.2021 № 122 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», зареєстрований у Мін’юсті 12.03.2021за № 316/35938;

від 22.01.2021 № 124 «Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою коней», зареєстрований в Мін’юсті 10.02.2021 за № 172/35794;

від 30.06.2021 № 155 «Про затвердження Змін до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін», зареєстрований в Мін’юсті 06.09.2021 за № 1165/36787;

від 28.01.2021 № 159 «Про внесення зміни до Порядку визначення предмета закупівлі», зареєстровано в Мін’юсті 15.02.2021 за № 189/35811;

від 08.02.2021 № 224 «Про затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання», зареєстрований в Мін’юсті 18.02.2021 за № 206/35828;

від 26.07.2021 № 307 «Про затвердження Порядку формування реєстраційного досьє», зареєстрований в Мін’юсті 30.08.2021 за № 1136/36758;

від 19.02.2021 № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», зареєстрований у Мін’юсті 04.03.2021 за № 280/35902;

від 22.02.2021 № 343 «Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)», зареєстрований в Мін’юсті 12.03.2021 за № 317/35939;

від 06.08.2021 № 376 «Про затвердження порядку організації тестування уповноважених осіб», зареєстрований у Мін’юсті 29.09.2021 за № 1271/36893;

від 02.03.2021 № 433 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності», зареєстрований в Мін’юсті 07.05.2021 за № 610/36232;

від 05.03.2021 № 462 «Про внесення змiни до пункту 3 наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 05 липня 2017 року № 969»;

від 18.03.2021 № 563 «Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її подання», зареєстрований в Мін’юсті 05.04.2021 за № 445/36067;

від 19.03.2021 № 568 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі у доменному виробництві» зареєстрований в Мін’юсті 07.05.2021 за № 613/36235;

від 19.03.2021 № 569 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі в металургійній промисловості» зареєстрований в Мін’юсті 07.05.2021 за № 606/36228;

від 23.03.2021 № 597 «Про затвердження Порядку внесення змін до реєстраційних посвідчень», зареєстрований в Мін’юсті 03.06.2021 за № 744/36366;

від 24.09.2021 № 610 «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів діоксинів, діоксиноподібних поліхлорованих біфенілів та недіоксиноподібних поліхлорованих біфенілів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю», зареєстрований в Мін’юсті 11.11.2021 за № 1480/37102;

від 31.03.2021 № 669 «Про затвердження Правил виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин», зареєстрований в Мін’юсті 06.07.2021 за № 884/36506;

від 01.04.2021 № 679 «Про затвердження Порядку і спеціальних вимог до маркування харчових продуктів, а також Переліку харчових продуктів, для яких обов’язковим є зазначення країни походження або місця походження», зареєстрований в Мін’юсті 06.05.2021 за № 601/36223 і № 602/36224;

від 12.04.2021 № 741 «Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу вод природних мінеральних і вод джерельних», зареєстрований в Мін’юсті 19.05.2021 за № 657/36279;

від 12.04.2021 № 743 «Про затвердження Вимог до специфікацій товарів із географічними зазначеннями та до процедури їх погодження», зареєстрований в Мін’юсті 26.04.2021 за № 552/36174;

від 15.04.2021 № 775 «Про затвердження Мінімальних вимог до безпеки та здоров’я працівників під час зберігання, пакування нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних добрив», зареєстрований в Мін’юсті 06.05.2021 за № 603/36225;

від 28.10.2021 № 839 «Про затвердження Порядку впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці», зареєстрований в Мін’юсті 11.11.2021 за № 1488/37110;

від 29.04.2021 № 893 «Про затвердження Порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству», зареєстрований в Мін’юсті 11.06.2021 за № 785/36407;

від 06.05.2021 № 918 «Про внесення змін до тарифів на транспортування (переміщення) аміаку магістральними трубопроводами України, що поставляється споживачам України», зареєстрований в Мін’юсті 28.05.2021 за № 705/36327;

від 30.12.2021 № 1177 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо використання протимікробних ветеринарних лікарських засобів у ветеринарній медицині та звітування про обсяги їх застосування» ;

від 11.12.2020 № 2602 «Про затвердження Вимог щодо забезпечення заходів охорони об’єктів поверхні в умовах шкідливого впливу гірничих робіт» зареєстрований в Мін’юсті 02.02.2021 за № 138/35760;

від 24.12.2020 № 2760 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019 року № 118», зареєстрований в Мін’юсті 31.12.2020 за № 1335/35618.

Прийнято 16 постанов Кабінету Міністрів України:

від 10.03.2021 № 195 «Про внесення змін до опису знака відповідності технічним регламентам»;

від 31.03.2021 № 282 «Про внесення змін до Технічного регламенту безпечності іграшок»;

від 28.04.2021 № 413 «Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 667» ;

від 28.04.2021 № 415 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави»;

від 12.05.2021 № 471 «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

від 19.05.2021 № 515 «Про затвердження вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями»;

від 23.06.2021 № 648 «Про затвердження вимог до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями»;

від 30.06.2021 № 671 «Про внесення змін у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»;

від 04.08.2021 № 805 «Про затвердження Порядку ведення реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями та переліку відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями»;

від 28.07.2021 № 819 «Про затвердження Порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями»;

від 11.08.2021 № 860 «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться інвестором із значними інвестиціями виключно для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні»;

від 20.08.2021 № 909 «Про порядок проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу в електронній торговій системі»;

від 08.09.2021 № 938 «Про внесення змін до Технічного регламенту, обладнання, що працює під тиском»;

від 22.09.2021 № 1006 «Про внесення змін до Технічного регламенту простих посудин високого тиску»;

від 13.12.2021 № 1311 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

від 20.12.2021 № 1387 «Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети».

Зареєстровано у Верховній Раді України 7 проектів законів України:

«Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал», реєстр. № 4593 від 14.01.2021;

«Про внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності», реєстр. № 4620 від 21.01.2021;

«Про внесення зміни до статті 275 Митного кодексу України щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності», реєстр. № 4621 від 21.01.2021;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо лібералізації адміністративних послуг зовнішньоекономічної діяльності», реєстр. № 5167 від 26.02.2021;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва», реєстр. № 5762 від 14.07.2021;

«Про захист прав споживачів», реєстр. № 6134 від 05.10.2021;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» реєстр. № 6464 від 24.12.2021.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json