Головна / Діяльність / Трудова міграція / Посередництво у працевлаштуванні за кордоном / Інформація для ліцензіатів та суб’єктів господарювання
Меню

Як правильно підготувати документи на отримання ліцензії

До уваги здобувачів ліцензій!

Як правильно підготувати документи на отримання ліцензії для провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 (зі змінами, внесеними постановою від 28.02.2018 № 140) (далі – Ліцензійні умови), передбачений вичерпний перелік документів, який подається здобувачами ліцензій для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Роз’яснення щодо оформлення заяви про отримання ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та підтвердних документів для подання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

1. Відповідно до пункту 3 Ліцензійних умов здобувач ліцензії подає до органу ліцензування (Мінекономіки) заяву про отримання ліцензії (додаток 1 до Ліцензійних умов).

У зазначеній заяві зазначаються:

 • найменування юридичної особи, її місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові керівника згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; організаційно-правова форма  та ідентифікаційний код юридичної особи;
 •  прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, серія та номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це територіальному органу ДФС і мають про це відмітку в паспорті);
 • номери телефону та телефаксу, адреса електронної пошти, номер поточного рахунку та найменування банківської установи;
 • інформація про наявність або відсутність печатки;
 •  місце провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (адреса офісного приміщення, в якому провадитиметься діяльність посередника);
 • у разі, якщо у юридичної особи наявні відокремлені підрозділи, через які провадитиметься діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном – зазначаються їх найменування та місцезнаходження;
 • у графі «Згода на обробку персональних даних проставляється «надаю згоду» або підпис здобувача ліцензії;
 • заява підписується здобувачем ліцензії, проставляється печатка (за наявності) та вказується дата її підписання.

2. Відповідно до підпункту 1 пункту 4 Ліцензійних умов до заяви про отримання ліцензії додаються відомості за підписом здобувача ліцензії — суб’єкта господарювання про місце провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (додаток 2 до Ліцензійних умов).

У зазначеному документі зазначаються:

 • найменування здобувача ліцензії, його місцезнаходження (адреса офісного приміщення, в якому провадитиметься діяльність посередника);
 • у разі оренди приміщення для провадження діяльності з посередництва – зазначається найменування орендодавця, дата укладення, номер та строк дії договору оренди;
 • у разі використання приміщення, необхідного для провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі договору суборенди, - зазначається найменування орендаря, дата укладення, номер та строк дії договору суборенди, а також заповнюється графа “Оренда приміщення” щодо договору про оренду приміщення;
 • у разі, якщо приміщення перебуває на праві власності – вказується тип документа про право власності (наприклад свідоцтво), номер, серія, дата видачі, орган, що його видав;
 • у разі використання приміщення на інших умовах (наприклад, договору позички) – зазначаються найменування сторін такого договору, дата його укладення, номер та строк дії.

УВАГА! Договори про використання приміщень не можуть бути укладені раніше за реєстрацію суб’єкта господарювання у ЄДРПОУ.

3. Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Ліцензійних умов до заяви додається копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання у державі місцезнаходження (в залежності від країни місцезнаходження іноземного роботодавця це може бути витяг з Державного судового реєстру у Польщі, Державного торгового реєстру у Чеській Республіці, Свідоцтво про правовий статус юридичної особи у Республіці Ліберія тощо).

Зазначений документ засвідчується згідно із законодавством держави їх видачі та легалізуються в консульській установі України (або засвідчуються в посольстві відповідної держави в Україні та легалізуються в МЗС, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше).

Копія такого документу, що подається разом із заявою про отримання ліцензії, а також її переклад на українську мову засвідчуються нотаріально. Тобто нотаріусом робиться дві відмітки – про вірність копії та справжність підпису перекладача.

4. Відповідно до підпункту 3 пункту 4 Ліцензійних умов до заяви додається також копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави.

Зазначений документ засвідчується згідно із законодавством держави їх видачі та легалізуються в консульській установі України (або засвідчуються в посольстві відповідної держави в Україні та легалізуються в МЗС, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше).

Копія такого документу, а також її переклад на українську мову засвідчуються нотаріально. Нотаріусом робиться дві відмітки – про вірність копії та справжність підпису перекладача.

5. Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Ліцензійних умов до заяви додається копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачі дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян.

У даному випадку види діяльності роботодавця повинні відповідати тим професіям та посадам, що зазначаються у проекті трудового договору на працевлаштування громадян України (наприклад, будівельні спеціальності – вид діяльності будівництво, менеджери з продажу – торгівля тощо).

У разі, якщо іноземний партнер здобувача ліцензії є посередником у працевлаштуванні іноземців – серед видів діяльності має бути зазначено посередництво у працевлаштуванні.

Зазначений документ (залежно від країни це може бути витяг з реєстру, статут іноземного роботодавця тощо) засвідчується згідно із законодавством держави їх видачі та легалізуються в консульській установі України (або засвідчуються в посольстві відповідної держави в Україні та легалізуються в МЗС, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше).

Копія такого документу, а також її переклад на українську мову засвідчуються нотаріально. Нотаріусом робиться дві відмітки – про вірність копії та справжність підпису перекладача.

6. Згідно підпункту 5 пункту 4 Ліцензійних умов передбачено подання копії дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб’єктові господарювання — посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави (зокрема такий документ передбачено законодавством Польщі). Такий документ подається у разі, якщо іноземний партнер здобувача ліцензії є посередником у працевлаштуванні іноземців.

Зазначений документ засвідчується згідно із законодавством держави їх видачі та легалізуються в консульській установі України (або засвідчуються в посольстві відповідної держави в Україні та легалізуються в МЗС, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше).

Копія такого документу, а також її переклад на українську мову засвідчуються нотаріально. Нотаріусом робиться дві відмітки – про вірність копії та справжність підпису перекладача.

7. У разі здійснення посередництва у працевлаштуванні моряків на судна, до заяви відповідно до підпункту 6 пункту 4 Ліцензійних умов додається інформація, завірена іноземним роботодавцем, про перелік суден, якими він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами яких керує (екіпажі для яких постачає).

Цей документ завіряється шляхом проставлення підпису керівника іноземного роботодавця (який зазначений у документах про реєстрацію іноземного суб’єкта господарювання) та печатки (за наявності).

Якщо документ складений іноземною мовою, він подається до органу ліцензування разом із перекладом, справжність підпису перекладача на перекладі засвідчується нотаріально.

8. Згідно з підпунктом 7 пункту 4 Ліцензійних умов до заяви додається:

копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним роботодавцем чи об’єднанням роботодавців і профспілковою організацією чи їх професійним об’єднанням, якщо колективний договір (угода) укладена роботодавцем. Копія такого документу, а також її переклад на українську мову засвідчуються нотаріально. Нотаріусом робиться дві відмітки – про вірність копії та справжність підпису перекладача;

у разі, якщо колективний договір роботодавцем не укладено, подається копія довідки про те, що такий договір (така угода) не укладався (не укладалася). Довідка складається у довільній формі та підписується керівником іноземного роботодавця (який зазначений у документах про реєстрацію іноземного суб’єкта господарювання) та проставленням печатки (за наявності). Копія такого документу завіряється іноземним роботодавцем.

9. Відповідно до підпункту 8 пункту 4 Ліцензійних умов до заяви додається копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб’єктом господарювання, невід’ємним додатком до якого є завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору (контракту), що укладається українською мовою чи мовою, що використовується у державі перебування, який повинен містити зобов’язання, взяті на себе іноземним роботодавцем, та інформацію про умови праці.

Щодо зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Якщо документ складений іноземною мовою, його копія подається до органу ліцензування разом із перекладом, справжність підпису перекладача на перекладі та вірність копії засвідчується нотаріально.

Зазначений документ також може бути складений двома мовами – українською та іноземною. У такому випадку нотаріальне посвідчення копії не вимагається.

УВАГА! У зовнішньоекономічному договорі обов’язково зазначається про те, що невід’ємним додатком до нього є проект трудового договору між іноземним роботодавцем та українським працівником.

Щодо проекту трудового договору (контракту)

У проекті трудового договору обов’язково зазначається детальна інформація про майбутні умови праці (відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» та абзацу четвертого пункту 2 Ліцензійних умов):

посада (у випадку працевлаштування працівників на різні посади, їх перелік додається як невід’ємний додаток до проекту трудового договору);

відомості про умови праці (в тому числі щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці);

оплату праці (в тому числі щодо розміру гарантованої заробітної плати), відрахування із заробітної плати. УВАГА! Розмір заробітної плати не може бути меншим за гарантований тобто мінімальний розмір заробітної плати країни працевлаштування. У проекті трудового договору зазначається конкретний розмір заробітної плати;

тривалість робочого часу та часу відпочинку (в тому числі вихідні та відпустки);

строк дії трудового договору (контракту) та умови його розірвання;

надання соціальної та медичної допомоги;

здійснення соціального страхування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок нещасного випадку на виробництві або тимчасової непрацездатності;

репатріацію трудового мігранта (відповідно до міждержавних угод між Україною та країною працевлаштування або законодавства країни працевлаштування).

Проект трудового договору завіряється іноземним роботодавцем шляхом проставлення підпису керівника іноземного роботодавця (який зазначений у документах про реєстрацію іноземного суб’єкта господарювання) та проставленням печатки (за наявності).

10. У разі, якщо здобувачем ліцензії зовнішньоекономічний договір укладено з іноземним партнером, який є посередником у працевлаштуванні іноземців, до заяви відповідно до підпункту 9 пункту 4 Ліцензійних умов додається також завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірений ним витяг з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання — посередником.

Цей документ завіряється шляхом проставлення підпису керівника іноземного роботодавця (який зазначений у документах про реєстрацію іноземного суб’єкта господарювання) та печатки (за наявності).

11. Здобувачі ліцензії – фізичні особи – підприємці, які через свої релігійні переконання офіційно відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають про це відмітку в паспорті, відповідно до підпункту 10 пункту 4 Ліцензійних умов додатково додають до заяви копію паспорта з відміткою територіального органу ДФС щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

12. Відповідно до підпункту 11 пункту 4 Ліцензійних умов до заяви на здобуття ліцензії надається інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб — резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Така інформація подається в довільній формі за підписом здобувача ліцензії.

13. До заяви згідно з підпунктом 12 пункту 4 Ліцензійних умов додається також опис документів (у двох примірниках), що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (додаток 3 до ліцензійних умов).

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json