Меню

Інформаційний лист щодо подання звітів про виконання фінансових планів та інформації щодо стану затвердження фінансових планів підприємств державного сектору економіки

Вимоги щодо формування та оформлення звіту про виконання фінансових планів затверджені наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, зареєстрованим в Мін’юсті 19.03.2015 за № 300/26745 (у редакції наказу Мінекономіки від 22.01.2021 № 122, зареєстрованого в Мін’юсті 12.03.2021 за № 316/35938) (далі – Порядок).

Зведений звіт про виконання фінансових планів (щоквартально та за результатами року) формується та подається до Мінекономіки суб’єктом управління об’єктами державної власності та включає показники виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки, що належать до сфери його управління.

До підприємств державного сектору економіки належать державні комерційні, некомерційні та казенні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі.

Звіти про виконання фінансового плану складаються з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73, зареєстрованого в Мін’юсті 28.02.2013 за № 336/2286, та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності (наказ Мінфіну від 28.03.2013 № 433).

З метою уніфікації процесу обробки при поданні інформації необхідно неухильно дотримуватись наступних вимог.

Інформація повинна містити:

1. Зведені Основні фінансові показники Звіту про виконання фінансових планів (зазначені в додатку 3 до Порядку) за звітний період підприємств  державного сектору економіки, включаючи підприємства, що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, та підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень.

Показники зведеного Звіту про виконання фінансових планів обов’язково повинні співпадати з показниками Моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності, який здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832.

2. Звіти про виконання фінансових планів підприємств, що є суб’єктами природних монополій
на загальнодержавних ринках, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, в повному обсязі (відповідно до додатку 3 до Порядку) окремо щодо кожного підприємства.

До звітів обов’язково додається:

форма № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” на кінець звітного періоду з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)” за звітний період.

3. Пояснювальну записку щодо виконання показників фінансових планів за звітний період, підготовлену з урахуванням вимог, викладених у Рекомендаціях щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них (додаток 2 до Порядку).

У пояснювальній записці до Звіту про виконання фінансового плану підприємства, що є суб’єктом природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, суб’єктом управління якого є Кабінет Міністрів України, окремим розділом зазначається виконання плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства строком на три роки, який включає заходи щодо оптимізації витрат на виробництво, адміністративно-управлінський персонал, підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і трудових ресурсів, збільшення прибутку та бюджетний ефект для держави від впровадження цих заходів, зокрема: суми збільшення надходжень до державного бюджету, скорочення бюджетного субсидіювання тощо.

4. Перелік підприємств, що належать до сфери управління (згідно з додатком 4).

Загальна кількість підприємств, що знаходиться у сфері управління у додатку 4 повинна відповідати загальній кількості підприємств, зазначеній у додатках 1 та 3.

5. Інформацію щодо кількості підприємств, що знаходяться у сфері управління, яка містить загальну кількість підприємств, кількість підприємств, які працювали за затвердженими фінансовими планами на відповідний рік, кількість прибуткових/збиткових підприємств та кількість розірваних контрактів з керівниками підприємств за звітний період (згідно з додатком 1).

Кількість суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що знаходяться у підпорядкуванні суб’єктів управління об’єктами державної власності, обов’язково повинна відповідати кількості, яка обліковується у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності та Реєстрі корпоративних прав держави (тобто відповідати інформації, що надається Фонду державного майна України), а також співпадати з кількістю підприємств, щодо яких проводиться єдиний моніторинг ефективності управління об’єктами державної власності на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832.

6. Інформацію стосовно вжитих заходів щодо скорочення кількості планово-збиткових підприємств та підприємств, що працювали збитково у звітному періоді (згідно з додатком 2).

Звертаємо увагу, що загальна сума збитків у додатку повинна співпадати зі збитком, зазначеному у рядку 1202 Звіту про виконання фінансового плану.

На виконання пункту 4-1 Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832, суб’єкти управління об’єктами державної власності зобов’язані подавати до Мінекономіки у строк до 10 числа останнього місяця кварталу зведені показники моніторингу щодо стану (погодження/затвердження) фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, на відповідний рік з обов’язковим зазначенням причин їх не затвердження (згідно з додатком 3).

Інформація повинна подаватися з використанням програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також за допомогою системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису (печатки) та обов’язково в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel на електронну пошту [email protected] (з обов’язковим зазначенням у полі “Тема” назви суб’єкта управління) у строки:

щодо виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки за І, ІІ та ІІІ квартали – щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу, за IV квартал та рік – до 15 квітня року, що настає за звітним;

щодо стану затвердження фінансових планів підприємств державного сектору економіки – до 10 числа останнього місяця кварталу, зокрема щодо стану затвердження фінансових планів підприємств на поточний рік – до 10 березня та 10 червня; щодо стану затвердження фінансових планів підприємств на поточний та плановий рік – до 10 вересня та 10 грудня.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json