Календар подій

27
Жовтня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»
05.06.2020 | 15:45

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р.  № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» та наказу Державного агентства автомобільних доріг України  від 13березня 2020 року № 113 «Про проведення конкурсного відбору членів наглядової ради АТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» оголошується конкурсний відбір на посади незалежних членів наглядової ради АТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

Найменування підприємства: Акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі АТ «ДАК «АДУ»).

Місцезнаходження АТ «ДАК «АДУ»: 03150, м. Київ – 150, вул. Антоновича, 51, код ЄДРПОУ – 31899285.

Кількість незалежних членів наглядової ради, які будуть відбиратись за конкурсом – 3 (три) особи.

Основні напрями діяльності АТ «ДАК «АДУ»:

виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг, мостів, автострад, інших споруд та елементів обстановки доріг;

допоміжне обслуговування наземного транспорту;

інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

інша професійна, наукова та технічна діяльність;

консультації з питань комерційної діяльності та управління;

забезпечення стабільної роботи дорожнього комплексу в умовах стихійного лиха, аварій катастроф і подолання їх наслідків.

Відповідно до принципів формування наглядової ради АТ «ДАК «АДУ» претендент на посаду незалежного члена наглядової ради повинен відповідати таким вимогам:

 1. Претендент повинен:

мати вищу освіту (не нижче ступеня “магістра” або прирівняного до нього) зокрема в галузі управління та адміністрування, транспорту, фінансів, економіки, аудиту, виробництва та технологій, міжнародних відносин або права;

мати досвід роботи на керівних посадах не менше 10 років;

мати повну цивільну дієздатність;

мати бездоганну ділову репутацію, керуватися в роботі високими діловими нормами та принципами, дотримуватися принципів добропорядності, неупередженості та чесності;

не мати непогашеної судимості;

мати досвід управління конфліктами та ведення переговорів;

володіти лідерськими якостями та якостями для управління змінами;

відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України;

вільно володіти українською, або англійською мовою;

взяти зобов’язання приділити виконанню обов’язків члена наглядової ради не менше 50 робочих днів на рік;

продемонструвати базове знання законодавчих актів, що регулюють питання функціонування дорожнього господарства, розуміння його глобальних тенденцій в Україні та світі;

відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції).

2. Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно з вимогами законодавства України:

не входив протягом попередніх п’яти років до складу органів управління АТ «ДАК «АДУ» та/або афілійованих з ним юридичних осіб (дочірніх підприємств, філій);

не одержує та/або не одержував протягом попередніх трьох років від АТ «ДАК «АДУ»  та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

не володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу АТ «ДАК «АДУ» чи не є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції, а також не є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з АТ «ДАК «АДУ» та/або афілійованими з ним юридичними особами. (Діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг);не є та/або не був протягом попередніх трьох років незалежним аудитором АТ «ДАК «АДУ» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги АТ «ДАК «АДУ» та/або афілійованим з ним юридичним особам;

не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником АТ «ДАК «АДУ» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

не є акціонером - власником контрольного пакета акцій АТ «ДАК «АДУ» та/або не є представником  акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в  будь-яких цивільних відносинах;

не був сукупно більш як 12 років членом наглядової ради АТ «ДАК «АДУ»;

не є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях (критеріях незалежності) вище.

3. Претендент повинен володіти однією або кількома із таких професійних компетенцій чи мати відповідний досвід

стратегічний менеджмент – досвід розробки та реалізації стратегії розвитку компанії чи галузі;

управління діяльністю великих підприємств або галузей, чи наявність досвіду реалізації інфраструктурних проектів;

операційна ефективність – досвід організаційних перетворень та впровадження змін моделі управління бізнесом задля підвищення операційної ефективності;

фінанси та аудит – досвід трансформації системи фінансового менеджменту та впровадження системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;

корпоративне управління – досвід впровадження найкращих практик корпоративного управління, чи організації роботи наглядової ради (ради директорів);

практичні навички ведення переговорів на високому рівні, в тому числі на урядовому, міжнародному та у сфері ділових відносин;

успішний досвід підготовки чи управління змінами регуляторної сфери: розвиток інфраструктури, розвиток нових напрямків діяльності, інвестиційна діяльність, право, трудові  відносини;

досвід роботи у підготовці абореалізації проектів державно-приватного партнерства.

4. Буде перевагою

досвід антикризового менеджменту (вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів для фінансово-економічного оздоровлення діяльності підприємства, галузі, створення і розвиток умов для виходу з кризового стану);

успішний досвід розробки чи впровадження стратегії великих підприємств або галузей;

досвід у розробці чи управлінні складними проектами в області організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття / поглинання).

5. Очікувані функції незалежних членів наглядової ради АТ «ДАК «АДУ»

Визначення стратегії та контроль за її реалізацією:

визначення стратегії діяльності АТ «ДАК «АДУ» та нагляд за її реалізацією;

нагляд за розробкою та впровадженням політик та процедур у сфері управління ризиками;

розгляд та затвердження річних бюджетів та бізнес-планів компанії, а також контроль за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна у відповідності до десятирічного плану розвитку мережі, затвердженого регулятором;

визначення показників ефективності роботи вищого керівництва компанії, регулярний моніторинг досягнення стратегічних цілей, а також вчасне вживання необхідних заходів.

Корпоративне управління:

створення системи корпоративного управління з метою управління АТ «ДАК «АДУ» згідно відповідної політики власності, дотриманням інтересів держави та мети державного володіння;

вживання належних заходів прозорості для зростання публічної довіри до АТ «ДАК «АДУ», а також забезпечення дотримання вищим керівництвом принципів прозорості та відповідність його дій нормативно-правовій та регуляторній базі України;

відігравання ключової ролі у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління у АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;

забезпечення відповідності системи корпоративного управління найкращим національним та світовим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка її впливу на результати роботи компанії, а також впровадження змін у практиці корпоративного управління (трансформації існуючої системи корпоративного управління) за необхідністю;

забезпечення належної взаємодії між компанією та акціонером і ключовими зацікавленими сторонами;

 Контроль за діяльністю вищого керівництва компанії:

залучення належного вищого керівництва до АТ «ДАК «АДУ», здатного забезпечити реалізацію стратегії, визначеної наглядовою радою, та досягнення результатів;

регулярна оцінка ефективності роботи вищого керівництва та, у разі необхідності, доповнення або заміна, включаючи звільнення, вищого керівництва;

забезпечення належного планування кадрового резерву на ключові керівні позиції компанії;

визначення параметрів винагороди вищого керівництва, включаючи мотивацію та премії за результатами роботи та досягнення цілей компанії;

нагляд за забезпеченням вищим керівництвом АТ «ДАК «АДУ» фінансової стабільності компанії;

забезпечення відповідності дій вищого керівництва АТ «ДАК «АДУ» найкращим стандартам корпоративного управління;

розгляд та затвердження планів діяльності вищого керівництва АТ «ДАК «АДУ» щодо ефективного керування дочірніми компаніями, філіями, представництвами або іншими підрозділами чи суб’єктами господарювання, підконтрольними АТ «ДАК «АДУ».

Узгодження інтересів:

забезпечення узгодженості мотивації та дій вищого керівництва АТ «ДАК «АДУ» найкращим інтересам компанії із дотриманням вимог політики власності та забезпечення інтересів держави та мети державного володіння АТ «ДАК «АДУ»;

запровадження найкращих стандартів етики та запобігання конфліктам інтересів серед вищого керівництва та членів наглядової ради, включаючи неправомірне використання активів компанії та зловживання в операціях із пов’язаними особами.

Аудит та контроль:

забезпечення наявності у АТ «ДАК «АДУ» належної системи вчасного та достовірного обліку та звітності у відповідності до поточних та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку та незалежного аудиту;

забезпечення повного та прозорого розкриття інформації згідно українських та міжнародних стандартів, включаючи забезпечення регулярних незалежних аудитів, із забезпеченням захисту суттєвої інформації, розкриття якої може зашкодити конкурентній позиції АТ «ДАК «АДУ» на ринку;

забезпечення наявності у АТ «ДАК «АДУ» належних систем внутрішнього контролю, в тому числі систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, а також дотримання нормативно-правової та регуляторної бази, в рамках якої працює компанія (комплаєнсу), внутрішнього аудиту.

Прозорість та розкриття інформації:

сприяння прозорості діяльності та розкриття інформації, а також якості комунікацій у відповідності до законодавства України та згідно з найкращими практиками розкриття інформації та корпоративного управління.

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами).

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адресу у Skype, у разі наявності).

Разом із заявою:

 • копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*, копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами);
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства (українською та англійською мовами);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (українською та англійською мовами).

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Відповідні документи подаються до 4липня 2020 року українською та англійською мовами на електронну адресу: cv@me.gov.ua або на адресу**: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Номер телефону для довідок:+38 (044) 200 47 73*3879 (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств)

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства выдповыдно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

Інформація про фінансово-економічний стан додається.

* Таким документом можуть бути:

 • довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;
 • податкова декларація (від державної влади);
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.

У випадку, якщо документ містить конфіденційну чи комерційну інформацію, будь ласка, переконайтеся, що вона виключена (викреслена).

** У разі надсилання документів в паперовому вигляді на поштову адресу, просимо підтвердити таке відправлення електронною поштою або телефоном.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json