Міністерство економіки України

Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. №142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р.  № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 494 «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголошується конкурсний відбір на чотири посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Найменування товариства: акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (НАК «Нафтогаз України», Компанія)

Місцезнаходження НАК «Нафтогаз України»: Україна, м. Київ.

Кількість незалежних членів наглядової ради, які будуть відбиратись за конкурсом – 4 (чотири) особи.

НАК «Нафтогаз України» є однією з найбільших компаній України, надійним постачальником газу на європейському ринку та провідною компанією вітчизняного паливно-енергетичного комплексу.

Відповідно до Політики власності НАК «Нафтогаз України», засновником та єдиним акціонером є держава.

Пріоритетами, згідно з якими держава володіє Компанією, є:

1. Мета державного володіння. Збереження Компанії у державній власності для забезпечення:

 • безпеки постачання природного газу споживачам України;
 • досягнення Україною енергетичної незалежності, зокрема незалежності від імпорту природного газу;
 • успішної трансформації енергетичного сектору та завершення реформи ринку природного газу України;
 • ефективного представлення та захисту інтересів України на внутрішньому та міжнародних енергетичних ринках, зокрема у відносинах з національними нафтогазовими компаніями інших країн;
 • видобування нафти і природного газу;
 • транспортування нафти і нафтопродуктів;

2. Стратегічні цілі та напрями діяльності Компанії. Для досягнення мети державного володіння держава в особі Кабінету Міністрів України визначає стратегічні цілі та напрями діяльності Компанії та очікує, що в межах свого комерційного статусу Компанія зможе у прибутковий та сталий спосіб створити необхідні умови для їх реалізації на довгострокову перспективу, використовуючи власні масштаби та переваги вертикальної інтеграції, знання та досвід, а саме:

у сфері безпеки постачання природного газу Компанія забезпечує безпечне постачання енергії, зокрема природного газу, з урахуванням таких особливостей, як:

 • залежність населення від державних субсидій та його вразливість до коливань ціни на природний газ;
 • високий ризик неплатежів серед учасників ринку природного газу.

Виконання зазначеної цілі буде досягнуто, зокрема, шляхом використання потенціалу підземних сховищ природного газу, забезпечення наявності станом на 1 жовтня 2022 р. природного газу в сховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року, в тому числі задоволення потреб побутових споживачів та підприємств теплопостачання, але не менш як 19 млрд. куб. метрів, у тому числі за рахунок купівлі природного газу, видобутого на території України.

у сфері енергетичної незалежності України Компанія забезпечує сталий розвиток видобувної бази з урахуванням економічної доцільності та прийнятну довгострокову дохідність інвестицій, зокрема шляхом:

 • здійснення значних сталих інвестицій у розвідку та розробку надр з використанням переваги масштабу, знань та досвіду Компанії;
 • співпраці із світовими лідерами у сфері видобутку та сервісних послуг;
 • посилення компетенцій Компанії, систем управління та урядування;
 • застосування інноваційних підходів і впровадження новітніх технологій та устаткування на нових і діючих родовищах природного газу.

Компанія сприятиме зростанню рівня енергоефективності шляхом надання сучасних енергетичних послуг як платформа, за допомогою якої держава може реалізовувати свою політику і програми підвищення енергоефективності та скорочення обсягів викидів парникових газів;

у сфері трансформації енергетичного сектору та завершення реформи ринку природного газу Компанія сприятиме:

 • інтеграції українського ринку природного газу до ринку газу країн Європи та імплементації положень європейського законодавства і правил регулювання ринку природного газу;
 • запровадженню ефективного енергетичного ринку в Україні, зокрема шляхом сприяння формуванню конкурентних цін на енергію на вітчизняному ринку;
 • розробленню та впровадженню сталих бізнес-моделей для сегментів роздрібного газопостачання, теплопостачання та розподілу природного газу;
 • у сфері представлення та захисту інтересів України на внутрішньому та міжнародних енергетичних ринках Компанія вживає заходів для просування та популяризації питань:
 • гармонізації регулювання ринку газу в країнах регіону;
 • забезпечення ролі України як транзитної держави;
 • створення нових бізнес-можливостей з використанням української інфраструктури для зберігання нафти і газу;

у подальшій трансформації Компанія забезпечить підготовку до проведення первинного публічного розміщення міноритарного пакета акцій Компанії на одній з провідних фондових бірж, що дасть змогу державі отримати показник вартості бізнесу та ціну акцій, що будуть кращими та об’єктивними показниками ефективності роботи Компанії;

3. Підходи до урядування. Впровадивши систему корпоративного управління згідно з керівними принципами корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності Організації економічного співробітництва та розвитку, держава діятиме:

 • як поінформований та активний власник;
 • застосовуючи до Компанії та її підприємств принципи урядування, аналогічні тим, що застосовуються до інших підприємств;
 • зважаючи на юридичну структуру Компанії та цю політику власності;
 • делегуючи належні повноваження наглядовій раді Компанії, більшість членів якої є незалежними, дозволяючи їй виконувати свої обов’язки та поважаючи її незалежність щодо здійснення контролю за діяльністю правління та його відповідальністю за досягнення поставлених цією політикою власності цілей;
 • дозволяючи правлінню Компанії виконувати свої обов’язки та надаючи належні повноваження для досягнення поставлених цією політикою цілей;
 • застосовуючи прозору дивідендну політику, що заснована на фінансових результатах діяльності.

З метою виконання цілей цієї політики власності Компанія провадить діяльність за такими основними напрямами:

 • організація та виконання геологорозвідувальних робіт, пов’язаних з пошуком нафти і газу, експлуатація нафтових, газових і газоконденсатних родовищ;
 • комплексне освоєння ресурсів нафти, природного газу і газового конденсату із застосуванням передових методів розробки родовищ та нових технологічних процесів переробки і вилучення цінних компонентів, що містяться в них;
 • видобування нафти, газового конденсату і природного газу;
 • продаж і постачання природного газу та інших видів енергії, зокрема шляхом виконання спеціальних обов’язків, покладених на неї згідно з актами Кабінету Міністрів України;
 • зберігання природного газу в підземних газосховищах для забезпечення безпеки постачання споживачам України та для задоволення міжнародного попиту на послуги газосховищ;
 • реалізація нафти, скрапленого газу, газового конденсату та нафтопродуктів;
 • розвиток, експлуатація і ремонт лінійної частини та об’єктів магістральних нафтопроводів, підземних сховищ газу, конденсатопроводів та розподільних газопроводів;
 • транспортування нафти і нафтопродуктів;
 • надання енергосервісних послуг;
 • реалізація проєктів із відновлювальної та альтернативної енергетики.

Відповідно до мети державного володіння Компанія може провадити також інші види діяльності згідно із законодавством.

Місія Компанії: бути двигуном модернізації та професіоналізму в енергетичному секторі України, інтегрованому з Європейським ринком; забезпечувати безперебійне постачання енергії за конкурентними цінами, при цьому максимізуючи цінність національних ресурсів. 

Нафтогаз є вертикально-інтегрованою нафтогазовою компанією, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.

Метою діяльності НАК «Нафтогаз України» є одержання прибутку від провадження господарської діяльності.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПОСАДУ НЕЗАЛЕЖНОГО ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»:

Кожен незалежний член наглядової ради НАК «Нафтогаз України» повинен відповідати мінімальним вимогам:

 • Вища освіта, зокрема (але не обмежуючись) в галузі нафтової інженерії, менеджменту та адміністрування, економіки, фінансів, аудиту, міжнародних відносин, права;
 • Володіння англійською мовою; українська мова бажана;
 • Відсутність непогашеної судимості;
 • Дотримання принципів неупередженості та добропорядності;
 • Наявність бездоганної ділової репутації;
 • Не має бути та не був протягом попередніх шести років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції).

Кожен незалежний член наглядової ради НАК «Нафтогаз України» повинен мати досвід, компетенції та професійні навички, які значно відрізняються від характеристик інших членів наглядової ради, забезпечуючи таким чином різноманітність у наглядовій раді та спроможність застосовувати різноманіття досвіду її членів для розвитку та зростання компанії. Наступний досвід є бажаним для кожного з кандидатів, але обов’язковим для наглядової ради в сукупності:

 • Досвід на посаді невиконавчого директора в міжнародній публічній компанії;
 • Доcвід на керівних посадах в провідних міжнародних та регіональних нафтогазових компаніях;
 • Кар’єрні досягнення на різноманітних та складних проектах в різних локаціях, включаючи країни що розвиваються;
 • Досвід взаємодії з представниками уряду та регуляторами а сфері енергетики; розуміння нормативно-правових актів ЄС, що впливають на галузь, включаючи особливості контролю державної допомоги;
 • Знання європейського енергоринку, тенденцій та перспектив розвитку відновлювальних джерел енергії;
 • Наявність досвіду та мережі контактів у міжнародній інвестиційній спільноті, знання джерел фінансування на ринках капіталу та досвід залучення боргового та капітального фінансування на міжнародних ринках.

ПРЕТЕНДЕНТ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ КРИТЕРІЯМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ:

 • не входив протягом попередніх п’яти років до складу органів управління НАК «Нафтогаз України»  та/або афілійованих з ним юридичних осіб (дочірніх підприємств, філій;
 • не одержує та/або одержував протягом попередніх трьох років від НАК «Нафтогаз України» та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
 • не володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами. (Діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг);
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років незалежним аудитором НАК «Нафтогаз України» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги НАК «Нафтогаз України» та/або афілійованим з ним юридичним особам;
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником НАК «Нафтогаз України» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • не є акціонером - власником контрольного пакета акцій НАК «Нафтогаз України» та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в  будь-яких цивільних відносинах;
 • не був сукупно більш як 12 років членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України»;
 • не може бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з НАК «Нафтогаз України» (згідно з частиною третьою статті 112 Закон України «Про управління об’єктами державної власності»);
 • не є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях вище. (Для цілей цього застереження близькою особою є особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у пункті 9 частини першої цієї статті ЗУ «Про акціонерні товариства» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта).

НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ:

Кожен член наглядової ради повинен володіти професійною компетенцією принаймні в одній з перелічених нижче сфер. У той же час незалежні члени наглядової ради в сукупності повинні відповідати вимогам усіх перелічених нижче компетенцій. У разі наявності двох кандидатур з однаковими сферами компетенції та наборами професійних навичок перевага буде надана особі, яка має досвід на посаді невиконавчого директора міжнародної публічної компанії та / або досвід на вищих керівних посадах в провідних міжнародних та регіональних нафтогазових компаніях.

1. Бізнес-стратегія та розвиток:

Успішний досвід розробки та реалізації стратегії великих публічних компаній;

Здатність створити чітке бачення стратегії компанії та її розвитку в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення;

Знання та досвід розробки великих проектів в галузі розвідки та видобування нафти та газу;

Розуміння та досвід роботи з європейським ринком транспортування, зберігання та реалізації зрідженого природного газу;

Досвід розробки або управління складними проектами в галузі організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, корінні зміни).

2. Антикризове управління:

Досвід реструктуризації боргового портфеля компанії (в тому числі, єврооблігацій) та досвід швидкого залучення боргового чи акціонерного фінансування на міжнародних ринках

капіталу;

Досвід укладання великих експортно-імпортних контрактів на енергоносії із провідними світовими компаніями;

Досвід роботи з капітальними ремонтними проектами в сфері видобутку, переробки, транспортування та зберігання нафти і газу, а також в сфері генерування та транспортування електричної енергії та тепла. Досвід термінового відновлення зруйнованих об’єктів

інфраструктури є перевагою.

Досвід впровадження системи управління ризиками в умовах військових дій на територіях присутності бізнесу (родовища, переробка, транспортування, зберігання);

Навички успішного врядування в умовах, наближених до військових дій, та здатність керувати процесом.

3. Юридичне супроводження, взаємодія з урядом та регуляторні питання:

Розуміння принципів та засад корпоративного управління;

Практичні знання в різних сферах міжнародного права. Досвід в розробці концепцій та правових механізмів;

Досвід взаємодії з урядами та регуляторними органами у сфері енергетики на міжнародному рівні;

Розуміння особливостей роботи європейських інституцій та процесу інтеграції в Європейський енергоринок.

4. Фінанси та аудит:

Досвід формування бізнес / фінансового плану компанії та бюджетування;

Досвід забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання матеріальних та фінансових ресурсів, управління прибутковістю компанії;

Навички інвестиційного аналізу (аналіз транзакцій / інвестицій / операцій з економічної, ринкової, фінансової та інших точок зору);

Знання міжнародних ринків капіталу та досвід залучення боргового та капітального фінансування на цих ринках; широка мережа контактів у провідних міжнародних комерційних банках та інвестиційно-банківських компаніях;

Досвід розробки систем внутрішнього контролю та проведення аудиту компаній.

ОСОБИСТІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кандидати у наглядову раду НАК «Нафтогаз України» повинні продемонструвати такі особисті якості:

 • Добросовісність, чесність та бездоганна репутація;
 • Усвідомлення ризиків, пов’язаних із війною, та спроможність приймати рішення і ефективно діяти в умовах невизначеності;
 • Сміливість і впевненість у собі, про що свідчить історія успішного виконання закордонних чи інших складних завдань;
 • Розуміння та повага щодо культурних, ділових та політичних умов на ринках, що розвиваються, зокрема в Україні та регіоні;
 • Видатні лідерські якості та продемонстрований успіх у низці складних управлінських проектах протягом усієї кар’єри;
 • Специфічний інтерес та досвід у перетворенні та/або трансформації компанії;
 • Орієнтація на розвиток навичок та мислення людей у компаніях, що зазнають трансформації на ринках, що розвиваються;
 • Агент змін за натурою аж до виходу на пенсію і далі.

КОМПЕНСАЦІЯ

Незалежні члени Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» будуть отримувати грошову компенсацію, яка відповідає міжнародним стандартам. Крім того, буде надано страхування D&O, і всі витрати, понесені від імені компанії, будуть відшкодовані.

ОЧІКУВАНІ ФУНКЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

 • конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Компанії;
 • здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності правління Компанії;
 • забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту;
 • прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;
 • інші функції, які пов’язані з виконанням повноважень наглядової ради, визначених законодавством.

Для участі у відборі претендент особисто надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами).

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти).

Разом із заявою:

 • копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*, копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами) з фотокарткою 3×4;
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» (українською та англійською мовами);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (обсягом не більше двох сторінок, українською та англійською мовами).

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Документи подаються до 18:00 (за київським часом) 26 грудня 2022 року українською та англійською мовами на електронну адресу: [email protected].

Номер телефону для довідок: +38 (044) 200 44 84  або +38 (044) 200 47 73*3241 (контактні особи секретаріату комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств: Довгаленко Наталя, Літвінчук Анастасія, Онищенко Ольга).

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

Інформація про фінансово-економічний стан додається.

* Таким документом можуть бути:

 • довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;
 • податкова декларація (від державної влади);
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json