Головна » Громадськості » Запобігання проявам корупції » Контакти, за якими можна повідомити про корупційне правопорушення або правопорушення пов’язане з корупцією

Календар подій

18
Листопада
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Контакти, за якими можна повідомити про корупційне правопорушення або правопорушення пов’язане з корупцією

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

в апараті Мінекономрозвитку та підпорядкованих державних підприємствах, організаціях, установах

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом "Про запобігання корупції" (далі – "уповноважена особа").

Повідомлення розглядаються Сектором запобігання та виявлення корупції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України згідно з вимогами законодавства.

Повідомити про корупційне правопорушення:

  • на поштову адресу:  01008, Україна, м. Київ, вулиця М. Грушевського 12/2, сектор запобігання та виявлення корупції Мінекономрозвитку України;
  • на електронну поштову адресу; korminekonom@me.gov.ua;
  • за тел.   + 38 (044) 253-44-06
  • в поштову скриньку Мінекономрозвитку, що знаходиться за адресою: під'їзд № 6, вул. Садова, Будинок Уряду.

Зразок ЗАЯВИ «Повідомлення про корупцію»

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор запобігання та виявлення корупції

1. Загальні положення

1.1. Сектор запобігання та виявлення корупції (далі – сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку).

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

1.3. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Основними завданнями сектору є:

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

участь в інформаційному та науково-аналітичному забезпеченні заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у цій сфері;

проведення організаційної та роз’яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції;

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

надає структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

уживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Мінекономрозвитку, уносить державному секретарю Мінекономрозвитку пропозиції щодо усунення таких ризиків;

надає працівникам Мінекономрозвитку допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Мінекономрозвитку, а також керівниками, заступниками керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, інформує в установленому порядку про такі факти Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України, державного секретаря Мінекономрозвитку, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

веде облік працівників Мінекономрозвитку притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

здійснює взаємодію з підрозділами щодо питань запобігання та виявлення корупції в органах державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Мінекономрозвитку, а також керівників, заступників керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, до вчинення корупційних правопорушень;

організовує розроблення антикорупційної програми Мінекономрозвитку;

проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог антикорупційного законодавства;

здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи;

розробляє та опрацьовує в межах повноважень проекти нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку або за зверненням  керівників самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Мінекономрозвитку з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень;

бере участь у внутрішньому аудиті Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери Мінекономрозвитку, у частині дотримання вимог антикорупційного законодавства;

повідомляє в письмовій формі Першому віце-прем'єр-міністру України – Міністру економічного розвитку і торгівлі України, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень посадовими особами Мінекономрозвитку, а також керівниками, заступниками керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

Втручання в діяльність сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на сектор обов’язків, що не належать до його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

3. Права сектору

Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань, а також у встановленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

отримувати від працівників Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, усні та письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

ініціювати перед Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України, державним секретарем Мінекономрозвитку питання щодо надсилання запитів до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на сектор завдань;

скликати наради з питань здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та утворювати робочі групи.

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, якого в установленому законодавством порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Завідувач сектору повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Завідувач сектору:

організовує, спрямовує і контролює роботу сектору;

здійснює керівництво роботою сектору та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;

організовує планування роботи сектору та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій, визначених цим Положенням;

визначає розподіл обов’язків між працівниками сектору, координує та контролює їх діяльність;

організовує проведення нарад, засідань робочих груп, конференцій, семінарів, інших публічних заходів з питань, що належать до компетенції сектору;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності сектору, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити, звіти та інші документи, що належать до компетенції сектору, які надсилаються до інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

з питань, що належать до сфери діяльності сектору, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, які використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надіслання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань запобігання та протидії корупції, які потребують спільного вирішення;

контролює додержання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в секторі;

порушує перед керівництвом Мінекономрозвитку питання щодо проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, виявлених сектором;

згідно з дорученням керівництва Мінекономрозвитку представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції сектору;

відповідає за стан пожежної безпеки в приміщенні сектору та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, що перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців сектору;

здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

На мапі:
Опитування

Оцініть діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json